دانلود جزوه ایستایی و فن ساختمان احسان سروش نیا

 

دانلود فایل

 

 

 

 

 

لیست مجموعه جزوه های سروش نیا که بلافاصله پس از پرداخت دانلود می کنید :

فایل نصبی آکوستیک احسان سروش نیا برای ویندوز – کامل

ایستایی و فن ساختمان ( تمرین های حل شده مبحث گشتاور احسان سروش نیا ) – ۵ صفحه

ایستایی و فن ساختمان ( مبحث تکیه گاه ها و اتصالات احسان سروش نیا ) – ۲ صفحه

ایستایی و فن ساختمان ( تمرین های حل شده مبحث تعادل احسان سروش نیا ) – ۱۷ صفحه

ایستایی و فن ساختمان ( تمرین های حل شده مبحث تکیه گاه ها احسان سروش نیا ) – ۲۱ صفحه

ایستایی و فن ساختمان ( مبحث خرپا احسان سروش نیا ) – ۱۵ صفحه

ایستایی و فن ساختمان ( تمرین های حل شده مبحث بردارها برآیند و تجزیه احسان سروش نیا ) – ۲۰ صفحه

جزوه بارهای وارد بر ساختمان احسان سروش نیا – ۱۳ صفحه

جزوه بخش ۱ ایستایی و فن ساختمان فصل ۱ – بردارها – ۲۴ صفحه

جزوه بخش ۱ ایستایی و فن ساختمان فصل ۲ – سازه های کششی – عنصر سازه ای کابل – ۳۲ صفحه

جزوه بخش ۱ ایستایی و فن ساختمان فصل ۳ – بارگذاری – بارهای وارد بر ساختمان – ۴۳ صفحه

جزوه بخش ۲ ایستایی و فن ساختمان فصل ۱ – تکیه گاه ها و اتصالات – ۱۶ صفحه

جزوه بخش ۲ ایستایی و فن ساختمان فصل ۲ – نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی تیرها – ۳۳ صفحه

جزوه بخش ۲ ایستایی و فن ساختمان فصل ۳ – خواص هندسی سطوح – ۸ صفحه

جزوه بخش ۲ ایستایی و فن ساختمان فصل ۴ – سازه های کششی – مطالعات موردی ساختمان های کابلی – ۷۱ صفحه

جزوه فن ساختمان – پیش تنیدگی و پس تنیدگی – ۶ صفحه

جزوه ایستایی – بردارها – ۷ صفحه

جزوه مقاومت مصالح – پیچش – ۲۹ صفحه

جزوه مقاومت مصالح – تنش برشی تیر و ستون – ۲۴ صفحه

جزوه مقاومت مصالح – تنش برشی – ۱۳ صفحه

جزوه مقاومت مصالح – تنش خمشی – ۲۲ صفحه

جزوه مقاومت مصالح – تنش محوری – ۱۲ صفحه

جزوه ساختمان های بلند – بخش اول – طراحی – ۴۳ صفحه

جزوه ساختمان های بلند – بخش دوم – مطالعات موردی – ۶۸ صفحه

جزوه سازه های فشاری – گنبدها ، تاق ها ، تویزه ها – ۲۱ صفحه

جزوه سازه های فشاری – مطالعات موردی ساختمان های قوسی – ۲۰ صفحه

جزوه سازه های فشاری – سازه های قوسی – ۳۱ صفحه

جزوه سازه های کش بستی – ۱۹ صفحه

جزوه سازه های کششی – کابل در ساختمان – ۶ صفحه

جزوه سازه های کششی – سازه غشایی ، چادری – ۳۳ صفحه

جزوه سازه های کششی – سازه های هوای فشرده – ۲۵ صفحه

جزوه سازه های صفحه ای – پوسته های نازک – ۳۵ صفحه

جزوه سازه های صفحه ای – پوسته های نازک – نمونه موردی – ۵۱ صفحه

جزوه سازه های تنسگریتی – سازه های کش بستی – سازه های فضاکار ( مشبک فضایی) – ۳۴ صفحه

جزوه سازه های تنسگریتی – سازه های کش بستی – سازه های خرپایی – ۲۷ صفحه

جزوه سازه های تنسگریتی – سازه های کش بستی – گنبد ژئودزیک – ۱۹ صفحه

جزوه سازه های ترکیبی – ورق تاشده – ۱۶ صفحه

جزوه سازه های ترکیبی – ورق تاشده – نمونه موردی – ۱۳ صفحه

جزوه تحلیل سازه – پایداری،ناپایداریو معینی،نامعینی سازه ها – ۲۸ صفحه

جزوه تحلیل سازه – سازه های کش بستی – خرپا – ۳۶ صفحه

جزوه طراحی سازه – طراحی لرزه ای – ۷۱ صفحه

جزوه طراحی سازه – سیستم های سقف – ۱۸ صفحه